« TornarÀREA LABORAL I SOCIAL

Es l'encarregada d'assessorar i tramitar la totalitat de gestions necessàries relacionades amb l'empresa, el seu personal i els organismes oficials encarregats d'aquests temes, tals com l'I.N.S.S. la T.G.S.S., CMAC, Inspecció de Treball i d'altres. A continuació els hi mostrem algunes de les gestions mes importants sense que això exclogui altres tràmits o gestions relacionades amb aquests temes.

SEGURETAT SOCIAL

Tramitació davant dels organismes competents de l’Alta de la empresa a la Seguretat Social, Mútues de Accidents de Treball, Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i demés gestions relacionades amb l’alta de la empresa en temes laborals i socials.


Tramitació de les altes, modificacions i baixes del personal assalariat i dels diferents règims de la Seguretat Social, tal com Autònoms, Artistes, Empleats de la Llar, Convenis Especials, Representants de Comerç i Agrari.


Càlcul i confecció dels butlletins de cotització a la Seguretat Social, tant dins de termini com amb recàrrec.


Càlcul, confecció i tramitació de aplaçaments a la Seguretat Social.

NÒMINA I CONTRACTACIÓ

Estudi, redacció i modificació dels contractes de treball així com de les renovacions de contracte.

 

Càlcul i confecció de les rebuts de salari, del personal assalariat.

 

Confecció del certificat d’empresa a efectes de la prestació per atur, o per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o Mútues d'accident de treball, en cas de malaltia, incapacitats, o jubilació.

 

Càlcul i confecció dels rebuts de liquidació per cessament del personal.

HISENDA

Confecció dels certificats acreditatius de les retribucions i retencions de renda i Seguretat Social, de cadascun dels treballadors i professionals de l’empresa.

 

Declaració mensual o trimestral de les retencions practicades a conta del I.R.P.F.

 

Declaració anual de les retencions del I.R.P.F.

CONFLICTES LABORALS

Estudi, càlcul i redacció dels acomiadaments del personal dels nostres clients i la seva presentació.

 

Representació i defensa davant del Departament de Treball de la Generalitat dels nostres clients, en acomiadaments, reclamacions de quantitat, modificacions contractuals i d’altres.

 

Assistència i representació dels nostres clients davant l‘Inspecció Provincial de Treball de Barcelona.

ESTRANGERIA

Tràmits d’Estrangeria davant la Delegació de Govern, sol·licitud de permisos de residència i treball, tan d’altes inicials, com d’agrupació familiar com per arrelament.