« TornarÀREA FISCAL

Missió primordial d'aquesta àrea es l'assessorament en temes fiscals tant a l'empresa, com a la persona com subjecte passiu d'impostos, i acapara tots els impostos estatals, autonòmics i locals; juntament amb l'assessorament realitzem també totes les declaracions i liquidacions de tots els impostos així com la seva liquidació i presentació davant dels organismes oficials, a continuació poden veure alguns dels mes importants.

INICI DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

Sol·licitud del N.I.F. davant l'Agència Tributaria.

Alta del'I.A.E. dels epígrafs corresponens a l'activitat.

Baixa i modificacions de caire censal davant l'Agència Tributaria.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Estudi, Càlcul i confecció de la declaració anual del’I.R.P.F., la seva gestió i liquidació tant d’un sol pagament com fraccionat. 

Pagaments a conte del I.R.P.F., per activitats econòmiques, professionals agrícoles etc.
 

Liquidacions per rendiments del capital mobiliari i declaració anual.
 

Liquidacions per rendiments del capital immobiliari i declaració anual.
 

Liquidacions de las Retencions del Rendiment del Treball i Activitats Professionals i la declaració anual del I.R.P.F.
 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS
Estudi i confecció de la liquidació del impost anual. Pagaments fraccionats a compte de la liquidació anual.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEIXIT
Declaracions i liquidacions periòdiques, tant del règim general com del simplificat.

Declaració resum anual I.V.A.

Declaració estadística Intrastat, declaració Intrastat recapitulativa.

Declaració anual d'operacions.
IMPOSTOS CEDITS A LA GENERALITAT
Impost sobre Successions, càlcul, confecció i tramitació.

Impost sobre Donacions, càlcul, confecció i tramitació.

Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Societaris i Actes Jurídics Documentats, càlcul, confecció i tramitació.
IMPOSTOS LOCALS
Impost Municipal sobre l'Increment del Valor dels Terrenys, conegut com "Plus Vàlua".

Impost sobre Bens Immobles, Guals, Taxes i d'altres, càlcul, confecció i tramitació de tots ells.
REPRESENTACIÓ I ASSISTENCIA
Atenció davant de qualsevol incidència o reclamació feta de qualsevol òrgan de l'Administració Tributaria, presentant els escrits d'al·legacions o recursos que calgui amb assistència davant dels òrgans de Administració, Gestió, Inspecció, Tribunal Regional Econòmic Administratiu i davant la Jurisdicció Contenciós Administrativa.