« Tornar└REA JUR═DICA

En aquesta àrea es dona cobertura a tota la problemàtica de tipus legal, així com assessorar sobre qualsevol acte de la vida de las persones y de las empreses que tinguin un contingut legal al que s'hagi de referir o que son d'obligat compliment, redactant els documents i contractes sobre els temes que exposem a continuació.

DRET MERCANTIL

Constitució de Societats Mercantils (Societats Anònimes, Limitades, Anònimes Laborals, Limitades Laborals, Cooperatives, Civils, etc.) Redacció d'estatuts, modificacions estatuàries, dissolució de societats, elecció i cessament de administradors socials, diligenciat de llibres d'actes i de socis, compra venda d'accions o de participacions socials, transmissions d'empreses.

DRET CIVIL

Contractes de Compravenda, Usdefruit, Renda Vitalícia, Societats Civils, Contractes d'Arrendament de Locals de Negoci, Vivendes, de Bens Mobles; Testaments, Declaració d'Hereus "ab-intestat", Llegats i Donacions.